Algemeen reglement

 

1. De leerling toont respect voor zowel de instructeur als voor de medeleerlingen. Hij/zij streeft naar een goede sfeer en samenwerking in de les.

2. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij op tijd voor de les aanwezig is. Indien men niet of later komt wordt  dit vooraf bij de instructeur gemeld.

3. Bij het betreden van de zaal dient men te groeten. De instructeur(s)  en de leerlingen dienen zich te houden aan de in de dojang geldende beleefdheidsvormen. De leerling die tijdens de les de dojang wil verlaten of de training wil onderbreken meldt dit bij de instructeur.

4. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij aan alle Taekwon-Do-activiteiten deelneemt in een schone ITF-dobok. Om letsel te voorkomen dienen de nagels kort te zijn en worden er geen sieraden gedragen. Ook dient men met schone handen en voeten in de les te verschijnen.

5. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij met inzet en aandacht aan alle delen van de les meedoet en de les op generleiwijze verstoort. Als de leerling problemen heeft waar tijdens de les rekening mee moet worden gehouden, dan wordt dit vooraf aan de instructeur gemeld.

6. Een leerling mag niet lesgeven zonder permissie van de instructeur.

7. De dojang mag niet met straatschoeisel worden betreden.

8. In de dojang mag niet worden gerookt of gegeten.

9. Taekwondo mag niet worden misbruikt en de beoefening ervan hoort thuis in de dojang. Alleen in situaties van wettelijk toegestane zelfverdediging mag Taekwon-Do ook buiten de school worden gebruikt. Misbruik wordt met schorsing of royering bestraft. 

10. Taekwondo-School BOOZ is aangesloten bij de “International Taekwon-Do Federation” , afgekort ITF. De leerlingen moeten lid zijn van ITF-Nederland. 

11. De school-contributie dient maandelijks te worden voldaan, anders kan de toegang tot de les worden ontzegd. 

12. Bij opzegging geldt er een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk bij de instructeur te worden gedaan. Voor tijdelijke stopzetting geldt hetzelfde. Wanneer hier niet aan wordt voldaan blijft men tot betaling van contributie verplicht.